Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

 

n f 15 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Faustyny. Warto ten dzień wypełnić modlitwą, jak również i poprzedzić go nowenną do Św. Faustyny (26 września – 4 października). Święta Faustyna została nam dana jako wzór świętości, głębokiego zjednoczenia z Bogiem.


Dzień I

Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego.

 

P.J: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną. Jezu, ufam Tobie! dobroć moją - i tę dasz poznać światu.(Dz. 438).

 

S.F: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.

 

Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.

 

 

Dzień II

Kontemplacja Miłosierdzia w codzienności

 

P.J: Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości. (Dz. 584).

 

S.F: Boże, nie szukam szczęścia poza wnętrzem swojej duszy, w której przebywasz. Cieszę się Tobą we własnym wnętrzu, tu z Tobą ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Tobą zażyłość, tu z Tobą przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Tobą. (por. Dz. 454).

 

Święta Faustyno, naucz mnie przebywania z Panem we własnej duszy, słuchania Jego głosu i przeżywania z Nim wszystkich chwil życia. Uproś mi łaskę kontemplacji Miłosierdzia Bożego w codzienności.

 

 

Dzień III

Postawa ufności wobec Pana Boga

 

P.J: Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje.(Dz. 742). Zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary.(Dz. 548).

 

S.F: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego - Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśń chwały wiecznie.

 

Uproś mi, święta Faustyno, łaskę dziecięcej ufności, abym zawsze i we wszystkim wiernie spełniał wolę Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem.

 

 

Dzień IV

Postawa miłosierdzia wobec bliźnich

 

P.J: Córko moja, (...) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. (Dz. 742).

 

S.F: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. (Dz. 1242)

 

Święta Faustyno, wstawiaj się za mną do Pana, aby i moje życie przemieniało się w miłosierdzie świadczone bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Niech moje oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce będą miłosierne.

 

Dzień V

Głoszenie orędzia Miłosierdzia

 

P.J: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia.(Dz. 1588).

 

S.F: O Boże mój, wszystko, co we mnie jest, niech uwielbia Ciebie, Stwórco mój i Panie, a każdym uderzeniem serca swego pragnę wysławić niezgłębione miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje - jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu.(Dz. 1325).

 

Za twoim przykładem, święta Faustyno, chcę głosić światu orędzie Miłosierdzia świadectwem życia i słowem, aby dotarło ono do wszystkich ludzi i napełniło ich serca nadzieją. Niech i w moim życiu spełnia się obietnica Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.(Dz. 1075).

 

 

Dzień VI

Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świat

 

P.J: Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego.(Dz. 570). Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim.(Dz. 531). Czynię cię szafarką miłosierdzia swego.(Dz. 570).

 

S.F: O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.(Dz. 482).

 

Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc, prowadziły lud Boży po drogach zbawienia.

 

 

Dzień VII

Umiłowanie Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa

 

P.J: Córko moja, rozważ o życiu Bożym, jakie jest w Kościele zawarte dla zbawienia i uświęcenia duszy twojej. Rozważ, jak korzystasz z tych skarbów łask, z tych wysiłków mojej miłości.(Dz. 1758).

 

S.F: Jezu, staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczną Kościołowi. Robię ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a ten szereg codziennych cnót cichych, ukrytych, prawie niedostrzegalnych, ale spełnianych z wielką miłością, składam do skarbca Kościoła Bożego na korzyść wspólną dusz. Czuję wewnętrznie, jakobym miała odpowiedzialność za wszystkie dusze, czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale [dla] całego Kościoła.(Dz. 1505).

 

Wdzięczni za dary Bożego miłosierdzia złożone dla mnie w Kościele świętym, chcę tak jak TY-święta Faustyno-korzystać z nich, by stawać się świętym i przez to pociągać inne dusze do zdrojów miłosierdzia Bożego.

 

 

Dzień VIII

Spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych

 

P.J: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami - one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. - Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447).

 

S.F: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu - najgłębsza, ale i najserdeczniejsza - to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje - moim jest, a moje - Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489).

 

Wszystko, co we mnie dobrego jest - sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392).

 

Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość.

 

 

Dzień IX 

Nabożeństwo do Matki Bożej

 

M.B: Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga. (Dz. 625).

 

S.F: O słodka Matko Boża, Na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, w Tobie tonę cała w zachwycie. O Matko, Dziewico Niepokalana, W Tobie odbija mi się promień Boga. Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. (Dz. 1232).

 

Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki miłosierdzia, ukryj mnie pod Jej płaszczem, aby prowadziła mnie do Jezusa, uczyła uczestniczyć w Jego życiu i misji ukazywania światu miłosierdzia Ojca niebieskiego. Chcę - jak Maryj - dawać ludziom Miłosierdzie Wcielone - i przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.

 

W każdym dniu nowenny można dodatkowo odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego

 


Nowenna do Świętej Faustyny

(do prywatnego odmawiania)

 

5 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Faustyny. Warto ten dzień wypełnić modlitwą, jak również i poprzedzić go nowenną do Św. Faustyny (26 września - 4 października). Święta Faustyna została nam dana jako wzór świętości, głębokiego zjednoczenia z Bogiem. W swoim "Dzienniczku" wspomina, że wiele osób prosiło Ją o wstawiennictwo, o modlitwę. Czynili to żyjący, ale także i zmarli. I modliła się za nich. Wypraszała łaski dla dusz czyśćcowych, ale przede wszystkim wypraszała dla żyjących łaskę ufności w Boże miłosierdzie, co w konsekwencji łączyło się z nawróceniem grzesznika, nawet jeśli wydawać by się mogło, że jest najbardziej zatwardziały. O wstawiennictwo s. Faustyny modlono się także po jej śmierci. Kościół publicznie potwierdził dwa spośród wielu cudów dokonanych za Jej przyczyną: uzdrowienie Maureen Digan oraz ks. Ronalda Pytla. Rozważania poniżej przedstawionej nowenny przygotowano na podstawie słów Pana Jezusa zanotowanych przez Św. Faustynę w "Dzienniczku".

 

Dzień pierwszy

 

MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW l ZA WĄTPIĄCYCH W MIŁOSIERDZIE BOŻE

(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

"Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, nie ma granicy dla mojej hojności; miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Raduje się serce moje, gdy grzesznicy wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz im, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie ". 

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny

(do odmawiania każdego dnia nowenny)

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________________

 

 

Dzień drugi

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE, W NASZYCH RODZINACH I W NAS SAMYCH

(każdego dnia mozna dodać własne intencje)

 

"Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a Ja ją napełnię pokojem".

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

(do odmawiania każdego dnia nowenny) 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________________

 


Dzień trzeci

MÓDLMY SIĘ O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

"Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego; w gorzkiej męce rozdzielali Mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą Mi męki".

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

(do odmawiania każdego dnia nowenny) 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________________

 


Dzień czwarty

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH

(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

"Wiedz, córko moja, że twoje codzienne ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się woli mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły twoje, patrz w rany moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy ludzkie. Rozważanie mojej męki dopomoże ci się wznieść ponad wszystko".

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

(do odmawiania każdego dnia nowenny) 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________________

 


Dzień piąty

MÓDLMY SIĘ ZA UBOGICH, SAMOTNYCH, BEZDOMNYCH, BEZROBOTNYCH I UZALEŻNIONYCH

(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

"Dziś wniknij w ducha ubóstwa mojego. Nie w gmachach i we wspaniałych urządzeniach, ale w sercu czystym i pokornym podobam sobie. Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim. Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią staranie".

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

(do odmawiania każdego dnia nowenny) 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________________

 


Dzień szósty

 

MÓDLMY SIĘ ZA UMIERAJĄCYCH

(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

"Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy. Córko moja, dopomóż Mi zbawiać dusze. Pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koroneczkę, a przez to wyprosisz mu ufność w moje miłosierdzie".

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

(do odmawiania każdego dnia nowenny) 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________________

 

 


Dzień siódmy

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

"Wstępuj często do czyśćca, bo tam cię potrzebują. Wszystkie dusze w więzieniu czyśćcowym są bardzo przeze Mnie miłowane. Zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niech strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. W twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O, gdybyś znała ich mękę!".

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

(do odmawiania każdego dnia nowenny) 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________________

 


Dzień ósmy

 

MÓDLMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

"Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą".

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

(do odmawiania każdego dnia nowenny) 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

________________________________________

 


Dzień dziewiąty

 

MÓDLMY SIĘ ZA ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓW l STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH

(każdego dnia można dodać własne intencje)

 

Boże, Ty w swoim wielkim miłosierdziu powołałeś przed trzema wiekami do istnienia Zgromadzenie Marianów za sprawą Twego Sługi Stanisława, rozprzestrzeniłeś je po Europie za sprawą Twego Sługi Kazimierza i odnowiłeś jego życie za sprawą Twego Sługi Jerzego. Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie nad tymi, którzy poświęcają się Tobie w tej wspólnocie. Obyśmy oddani na służbę Jezusowi i Jego Ciału - Kościołowi, zanieśli dobrą nowinę wszystkim ludziom, nawet tym odrzucającym wiarę, razem z poświęconymi Tobie ludźmi świeckimi, którzy przekazują Twoje słowo. Twoje miłosierdzie podtrzymywało nas w przeszłości i w Twoje miłościwe ramiona uciekamy się na nowo. Twoimi jesteśmy, Panie Jezu, i Twoimi pragniemy pozostać. Niech nic nie powstanie pośród nas, jak tylko to, co jest dane przez Ciebie, Ojcze, razem z Jezusem i Duchem Świętym działającym pośród nas teraz i na wieki. Amen.

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny 

(do odmawiania każdego dnia nowenny) 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Odzwiedzający

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.